image banner
Tân Hưng với công tác thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2022
Lượt xem: 68

An sinh xã hội là hệ thống các chính sách, hành động của chính phủ nhằm đảm bảo cuộc sống cho những cá nhân gặp khó khăn, rủi ro trong cuộc sống. Trong thời gian qua, chủ trương của huyện là thực hiện đa dạng hóa các nguồn lực để thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, ngoài các nguồn lực do ngân sách nhà nước đảm bảo, hàng năm huyện đều chủ động các nguồn lực từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện để thực hiện công tác an sinh xã hội. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đều xây dựng các Kế hoạch vận động để tranh thủ sự đóng góp của các mạnh thường quân trong và ngoài huyện để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các chính sách an sinh xã hội luôn được huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả như băng rol, khẩu hiệu, trên sóng phát thanh, trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, trang ZOA ... Từ đó, giúp cho cán bộ đảng viên và nhân dân nắm rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về các chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

Công tác chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu hoàn thành sớm so với kế hoạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, ổn định chính trị - xã hội.  

Về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trong giai đoạn 2020-2022 trên địa bàn huyện đã thực hiện từng bước hoàn thiện, huyện xác định công tác thương binh liệt sĩ, người có công là trách nhiệm của Nhà nước và của toàn xã hội, do vậy công tác xét duyệt, thẩm định hồ sơ hưởng trợ cấp ưu đãi người có công được thực hiện kịp thời, chặt chẽ đảm bảo đúng đối tượng. Trong giai đoạn 2020-2022, huyện đã tổ chức thẩm định trình Sở LĐ-TB&XH ra quyết định trợ cấp cho 60 đối tượng thờ cúng liệt sĩ, Truy tặng danh hiệu mẹ Việt Nam Anh hùng cho 02 trường hợp; Trợ cấp thêm chế độ thương binh cho người hưởng trợ cấp bệnh binh 03 trường hợp; trợ cấp tuất nuôi dưỡng cho 01 trường hợp…

Về chính sách về giải quyết việc làm và giảm nghèo trong thời gian qua huyện luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đối với công tác này. Chương trình đào tạo nghề có nhiều đổi mới, sát thực tế, giúp cho người học nâng cao tay nghề, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tìm được việc làm sau học nghề, giai đoạn 2020-2022 huyện đã tổ chức dạy nghề được 21 lớp, với 597 lao động, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện từ 49,5% năm 2020 lên 59,1% năm 2022, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ nghề là 32,73%. Tỷ lệ lao động có việc làm sau học nghề đạt trên 90%, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 99,59%. Trong 03 năm 2020-2023 dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm đã hỗ trợ tạo việc làm cho 381 người lao động, với nguồn vốn cho vay trên 16 tỷ đồng, tạo điều kiện cho người lao động có nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập. Về hỗ trợ vay vốn để tham gia đi xuất khẩu lao động cho các đối tượng lao động thuộc gia đình hộ nghèo và các đối tượng chính sách, lao động bị thu hồi đất được cho vay vốn từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội để xuất khẩu lao động trong 03 năm được 05 đối tượng, với số tiền 407 triệu đồng.

Việc cho học sinh, sinh viên vay vốn để học tập từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội được quan tâm thực hiện, trong 03 năm cho vay được 212 người, với số tiền 9,56 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ cho sinh viên nghèo có điều kiện trang trải chi phí trong học tập, tạo điều kiện góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo của địa phương.

Hàng năm, huyện đã triển khai hỗ trợ các dự án giảm nghèo từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện để người dân được hưởng lợi từ các nguồn vốn nhà nước hỗ trợ giúp tạo việc làm, tăng thu nhập nhằm giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2020-2022, trong đó đã triển khai hỗ trợ được 02 mô hình hỗ trợ bò giống tại 04 xã. Đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu và duy tu bảo dưỡng các công trình cho 12 xã, thị trấn năm 2021 đã hoàn thành đưa vào sử dụng, với tổng kinh phí thực hiện 238,697 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn tiếp nhận nguồn tài trợ của Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động hỗ trợ Bò giống cho hộ nghèo trên địa bàn huyện, với số tiền trên 7,5 tỷ đồng hỗ trợ 554 con bò giống cho hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2021 là 4,69%, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 là 3,58% (theo tiêu chí mới giai đoạn 2022-2025). Các chính sách thường xuyên cho hộ nghèo, hộ cận nghèo về: Y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, khuyến nông và khuyến công, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mô hình giảm nghèo, trợ giúp pháp lý,… được huyện tổ chức triển khai đạt hiệu quả cao.  Trong giai đoạn 2020-2022: hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cấp miễn phí cho 2.597 người nghèo, cận nghèo; đã vận động xây dựng được 121 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ khó khăn tổng kinh phí 4.743 triệu đồng. Thực hiện chương trình hỗ trợ cho người nghèo thông qua nguồn vốn quỹ quốc gia GQVL- GN và vốn vay cho hộ nghèo từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội giai đoạn 2020-2022 với tổng số tiền trên 16 tỷ đồng cho 381 hộ vay…

         Các chính sách đảm bảo cho người dân tiếp cận về các dịch vụ cơ bản về giáo dục và đào tạo, y tế, nhà ở tối thiểu, bảo hiểm, thông tin truyền thông, nước sạch vệ sinh môi trường…luôn được huyện quan tâm chỉ  đạo thực hiện có hiệu quả góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện.

        Giai đoạn 2020-2022, huyện bố trí 3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt nguồn vốn được ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vay. Trong thời gian qua, việc bố trí nguồn vốn vay này luôn đảm bảo cho các đối tượng khó khăn được vay để thực hiện giải quyết việc làm, thoát nghèo bền vững, vay để làm nhà ở, sửa chữa các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường…Bên cạnh đó, huyện cũng huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện công tác an sinh xã hội. Chương trình Cầu nông thôn, hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo, cận nghèo do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động các đơn vị hỗ trợ huyện; Vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo để xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc như Công tác xác nhận người có công cơ bản hoàn thành, tuy nhiên vẫn còn một số ít hồ sơ còn tồn đọng, thủ tục xác nhận người có công theo thông tư hướng dẫn là chưa phù hợp, không mang tính khả thi, đối tượng và gia đình khó có khả năng đáp ứng đúng theo quy định, nhất là đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, liệt sĩ, tù đày. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, Kế hoạch triển khai Đề án Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn thấp. Công tác giảm nghèo chưa thật sự bền vững, đời sống của một bộ phận người dân vẫn còn khó khăn, chưa bảo đảm mức tối thiểu các dịch vụ xã hội cơ bản. Một số văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chưa sát với thực tế nên việc triển khai, thực hiện còn chậm. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân còn hạn chế,  trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chất lượng dịch vụ chưa đảm bảo; công tác quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường có mặt còn hạn chế...

Để công tác an sinh xã hội trong thời gian tới trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cần tập trung nhiều giải pháp thực hiện. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền vận động, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm góp phần tích cực trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; Tăng cường vận động nguồn lực xã hội để mua và tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Kết hợp với dạy nghề, thực hiện phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Đầu tư cơ sở y tế trang thiết bị y tế phục vụ cho khám và điều trị bệnh của người dân; Phát triển đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn chú trọng tạo điều kiện ưu tiên cho con em gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn để họ có nhiều cơ hội tạo việc làm tăng thu nhập, chuyển đổi cơ cấu lao động, phát huy thế mạnh từng vùng kinh tế trọng điểm của địa phương; Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác thực hiện chính sách an sinh, xã hội trên địa bàn…

 

Bảo Trân


Bảo Trân
THÔNG BÁO
 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
THƯ VIỆN ẢNH