image banner
Hội đồng nhân dân

Địa chỉ: Số 01, đường Tôn Đức Thắng, Thị Trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Điện thoại: (0272)3 861 438. Fax: (0272)3 861139.

Hộp thư điện tử:

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.

Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.

Hội đồng nhân dân huyện Tân Hưng khóa V nhiệm kỳ 2016 – 2021 được cử tri bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2016 đã bầu ra 30 đại biểu.

Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện khóa VI nhiệm kỳ 2021 – 2025:

1. Ông Nguyễn Quốc Khánh – Chủ tịch.

Điện thoại: 0946 700 766.

2. Ông Nguyễn Thành Phương – Phó Chủ tịch.

Điện thoại (0272) 3861438. DĐ: 01239 392 999.

THÔNG BÁO
 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement