image banner
PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1.     Văn phòng  HĐND & UBND huyện

          Địa chỉ: Số 01, đường Tôn Đức Thắng, Thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long an.

          Điện thoại: (0272)3 861 089. Fax: (0272)3 861139

            Hộp thư điện tử: vp.tanhung@longan.gov.vn

          Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tấc cả tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới.

          Chánh Văn phòng: Lê Phan Quang Trung

          Điện thoại: (0272) 3861411. DĐ: 0919 821 424

          Hộp thư điện tử: letrung@longan.gov.vn

          Phó Chánh Văn phòng: Phạm Văn Tuân

          Điện thoại: (0272) 3862204. DĐ: 0944 708 333

          Hộp thư điện tử: pvtuan@longan.gov.vn

          Phó Chánh Văn phòng: Tống Xuân Tú

          Điện thoại: (0272) 3862094. DĐ: 0942 404 460

          Hộp thư điện tử: txtu@longan.gov.vn

2.     Thanh tra huyện

          Địa chỉ: Số 02, đường Tôn Đức Thắng, Thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long an.

          Điện thoại: (0272)3.861.028 hoặc (0272)3.861.590

          Hộp thư điện tử: thanhtratanhung@longan.gov.vn

          Tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

          Chánh Thanh tra: Lê Văn Thủy

          Điện thoại: (0272) 3861590. DĐ: 0918 593 866

          Hộp thư điện tử:thuylv@longan.gov.vn

          Phó Chánh Thanh tra: Trần Đường Thẳng

          Điện thoại: (0272) 3861590. DĐ: 0918 656 545

          Hộp thư điện tử: thangtd@longan.gov.vn

          3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

          Địa chỉ: Số 128, Đường 3/2,Thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long an.

          Điện thoại: (0272) 3861 123. Fax: (0272) 3861190;

          Hộp thư điện tử: tckhtanhung@longan.gov.vn

          Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tài chính, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

          Trưởng phòng: Nguyễn Thị Châu Quyên

          Điện thoại:  (0272) 3861 123. DĐ: 0977 797 082

         Hộp thư điện tử: quyentckh@longan.gov.vn

          Phó Trưởng phòng: Lê Quang Vinh

          Điện thoại:  (0272) 3861 555. DĐ: 0985 762 085

          Hộp thư điện tử: vinhlq@longan.gov.vn

          4. Phòng Nội vụ

          Địa chỉ: Số 01, đường Tôn Đức Thắng, Thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long an.

          Điện thoại: (0272) 3862 403.

          Hộp thư điện tử: noivutanhung@longan.gov.vn

          Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua – khen thưởng.

          Trưởng phòngNguyễn Văn Răng

          Điện thoại: (0272) 3861 303. DĐ: 0913 678 063

          Hộp thư điện tử: nguyenvanrang@longan.gov.vn

          Phó Trưởng phòngBùi Văn Hồng

          Điện thoại: (0272) 3861 303. DĐ: 0918 898 466

          Hộp thư điện tử: bvhong@longan.gov.vn

          5. Phòng Tư pháp

          Địa chỉ: Số 01, đường Tôn Đức Thắng, Thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long an.

          Điện thoại: (0272) 3861020.

          Hộp thư điện tử: ptptanhung@longan.gov.vn

          Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

          Trưởng phòng: Nguyễn Anh Văn

          Điện thoại: (0272) 3862 020. DĐ: 0942 919 579

          Hộp thư điện tử: vanna@longan.gov.vn  

          Phó Trưởng phòngTrần Quốc Hữu

          Điện thoại: (0272) 3861020. DĐ: 0919 599 489

          Hộp thư điện tử:huutq@longan.gov.vn

          6. Phòng Tài nguyên và Môi trường

          Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Thông, Thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

          Điện thoại: (0272) 3861012 – (0272) 3862432. Fax: (0272).3861432

          Hộp thư điện tử: ptnmttanhung@longan.gov.vn

          Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường.

          Trưởng phòng: Mai Văn Cảm

          Điện thoại: (0272) 3861 012. DĐ: 0856 566 557

          Hộp thư điện tử: cammv@longan.gov.vn

          Phó Trưởng phòng: Bùi Thị Kim Nghĩa

          Điện thoại: (0272) 3861012. DĐ: 0913 862 432

          Hộp thư điện tử:btknghia@longan.gov.vn

          7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

          Địa chỉ: Số 01, đường Tôn Đức Thắng, Thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long an.

          Điện thoại: (0272) 3862059.

          Hộp thư điện tử: pkthttanhung@longan.gov.vn

          Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Khoa học và công nghệ; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng; kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao ( bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

          Trưởng phòng: Nguyễn Văn Nghĩa

          Điện thoại: (0272) 3862363. DĐ: 0913 686 882

          Hộp thư điện tử: nvnghia@longan.gov.vn

          Phó Trưởng phòng: Hồ Khoa Ly

          Điện thoại: (0272) 3862059. DĐ: 0856 676 677

          Hộp thư điện tử: lyhk@longan.gov.vn

          8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

          Địa chỉ: Số 30, đường 3/2, Khu phố Gò Thuyền, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

          Điện thoại: (0272) 3861033. Fax: (0272) 3862033

          Hộp thư điện tử: pldtbxhanhung@longan.gov.vn

          Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

         Trưởng phòng: Võ Hồng Thái

         Điện thoại: (0272) 3861033. DĐ:0918 499 468

         Hộp thư điện tử: thaivh@longan.gov.vn

         Phó Trưởng phòng: Nguyễn Vủ Linh

         Điện thoại: (0272) 3861033. DĐ: 0388 443 444

         Hộp thư điện tử: linhnv@longan.gov.vn

          9. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

          Địa chỉ: Số 01, đường Tôn Đức Thắng, Thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long an.

          Điện thoại: (0272) 3861054. Fax: (0272) 3861304

          Hộp thư điện tử: nongnghieptanhung@longan.gov.vn

          Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn;

        Trưởng phòng: Phạm Thanh Hùng

         Điện thoại:  (0272) 3861160. DĐ: 0918 338 766

         Hộp thư điện tử: pthung@longan.gov.vn

          Phó Trưởng phòng: Phan Văn Nỉ

          Điện thoại: (0272) 3861054. DĐ: 0948 239 507

          Hộp thư điện tử:nipv@longan.gov.vn

          10. Phòng Giáo dục và Đào tạo

          Địa chỉ: Số 01 Đường Lý Thường Kiệt, Thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

          Điện thoại: (0272) 3861035    Fax: (0272) 3861304

            Hộp thư điện tử: pgdtanhung.longan@moet.edu.vn

          Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

          Trưởng phòng: Huỳnh Thanh Dũng

          Điện thoại: (0272) 3861035. DĐ:0933 712 700

          Hộp thư điện tử: dunght@longan.gov.vn

          Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Toàn

          Điện thoại: (0272) 3861035. DĐ: 0918 029 245

          Hộp thư điện tử: nguyenngoctoan@longan.gov.vn

          11. Phòng Văn hoá và Thông tin

          Địa chỉ: Số 01, đường Tôn Đức Thắng, Thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long an.

          Điện thoại: (0272) 3861030

          Hộp thư điện tử: phongvhttth@longan.gov.vn

         Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản, in và phát hành; phát thanh; thông tin điện tử; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; chuyển đổi số trên địa bàn (sau đây gọi tắt là thông tin và truyền thông); Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo.

          Trưởng phòng: Lê Văn Tho

          Điện thoại: (0272) 3862 284. DĐ: 0948300033

          Hộp thư điện tử: Thottvh@longan.gov.vn

          Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Liễu

          Điện thoại: (0272) 3862 284. DĐ: 0979 861 448

          Hộp thư điện tử: nthilieu@longan.gov.vn

         12. Phòng Y tế

          Địa chỉ: Số 01, đường Tôn Đức Thắng, Thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long an.

          Điện thoại:

          Hộp thư điện tử: pyttanhung@longan.gov.vn

           Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; dân số; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế trên địa bàn.

          Trưởng phòng: Lâm Mộc Tiền

          Điện thoại:                     . DĐ: 0942 600 309

          Hộp thư điện tử: lmtien@longan.gov.vn

     

THÔNG BÁO
 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement