image banner
ỦY BAN NHÂN DÂN

Địa chỉ: Số 01, đường Tôn Đức Thắng, Thị Trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Điện thoại: (0272) 3861089. Fax: (0272) 3861139.

Hộp thư điện tử: tanhung@longan.gov.vn

Ủy ban nhân dân huyện Tân Hưng là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương do Hội đồng nhân dân huyện Tân Hưng bầu ra theo nhiệm kỳ, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân; chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn huyện.

Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện theo quy định của Luật về Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003 (từ điều 97 đến điều 107).

Thành viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Ông Huỳnh Thanh Hiền – Chủ tịch

- Điện thoại (0272) 3861 025. DĐ: 0918 449 186

- Hộp thư điện tử: hienht@longan.gov.vn

- Tóm tắt tiểu sử:

+ Ngày sinh: 18/10/1973
+ Ngày vào đảng: 07/01/1995
+ Trình độ: Chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học; Chính trị: Cao cấp 

2. Ông Lê Thành Yên - Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế

- Điện thoại (0272) 3861 333. DĐ: 0913 180 210

- Hộp thư điện tử: yenlt@longan.gov.vn

- Tóm tắt tiểu sử:

+ Ngày sinh: 11/06/1975
+ Ngày vào đảng: 07/02/2002
+ Trình độ: Chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng; Chính trị: Cao cấp

3. Ông Phan Hòa Nông - Phó Chủ tịch phụ trách Văn xã

- Điện thoại (0272) 3861 161. DĐ: 0913 818 639

- Hộp thư điện tử: phnong@longan.gov.vn

- Tóm tắt tiểu sử:

+ Ngày sinh: 06/10/1976
+ Ngày vào đảng: 15/5/2000
+ Trình độ: Chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học; Chính trị: Cao cấp

4. Ông Võ Văn Lộc – Thành viên UBND phụ trách lĩnh vực an ninh trật tự.

- Điện thoại (0272) 3861 140. DĐ: 0908 770 307.

- Tóm tắt tiểu sử:

+ Ngày sinh: 1979.
+ Ngày vào đảng: 17/3/2005.
+ Trình độ: Chuyên môn: ĐH An ninh; Chính trị: Cao cấp

5. Ông Nguyễn Như Hiếu – Thành viên UBND phụ trách lĩnh vực an ninh – quốc phòng;

- Điện thoại (0272) 3861 181. DĐ: 0988 933 982.

6. Ông Lê Phan Quang Trung – Thành viên UBND phụ trách Văn phòng HĐND&UBND;

- Điện thoại: (0272) 3861 411 . DĐ: 0919 821 424

- Hộp thư điện tử: letrung@longan.gov.vn

- Tóm tắt tiểu sử:

+ Ngày sinh: 1979
+ Ngày vào đảng: 14/09/2009
+ Trình độ: Chuyên môn: ĐH Quản lý đất đai; Chính trị: Cao cấp

THÔNG BÁO
 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement