image banner
Vĩnh Thạnh thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 63

Năm 2023, công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra theo Kế hoạch đều hoàn thành và đạt kết quả cao, kết quả trong năm 2023, được huyện đánh giá xếp hạng nhất trong công tác cải cách hành chính khối xã, thị trấn.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong giao dịch; tinh thần làm việc, thái độ giao tiếp của CBCC, người hoạt động KCT với nhân dân cải thiện tốt hơn. Việc tuân thủ các quy định về TTHC, quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ CCHC được tập trung thực hiện, kết hợp với đẩy mạnh hoạt động kiểm tra công vụ; kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường. Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC được quan tâm. Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý Nhà nước ngày càng được đẩy mạnh.

Về cải cách thủ tục hành chính

 Thực hiện tốt công tác rà soát, cập nhật thông tin trong việc thay đổi, bổ sung, bãi bỏ của bộ thủ tục hành chính áp dụng cho cấp xã và niêm yết đầy đủ các biểu mẫu. Công tác công khai, niêm yết TTHC được triển khai nghiêm túc, đúng quy định với hình thức phù hợp điều kiện thực tế của xã: Trên bảng niêm yết đặt tại trụ sở làm việc và đóng thành Bộ TTHC theo từng lĩnh vực đặt tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đến liên hệ. Việc giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân được thực hiện theo đúng quy định.

Thực hiện nghiêm túc quy định về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và hành vi hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của xã.

Anh-tin-bai

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Các lĩnh vực, số lượng TTHC đang được thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: Đến thời điểm hiện tại, UBND xã thực hiện 97 TTHC thuộc 27 lĩnh vực theo quy định của UBND tỉnh, 01 TTHC thuộc lĩnh vực phòng chống tham nhũng, 14 TTHC thuộc BCH Quân sự cấp xã ( 05 lĩnh vực).

UBND xã luôn quan tâm, thường xuyên củng cố và kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính xã; đáp ứng yêu cầu công việc và thực hiện đầy đủ các quy định quy tắc ứng xử, ân cần, hòa nhã với nhân dân và thực hiện tốt văn hóa, văn minh nơi công sở.

Bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và CBCC làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị. Việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị luôn đảm bảo theo qui định, năm 2023: tiếp nhận: 671 hồ sơ (trực tuyến 551 hồ sơ, trực tiếp 120 hồ sơ,), giải quyết trước hạn 483 hồ sơ, đúng hạn 188 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hẹn. Thực hiện dịch vụ công liên thông 03 thủ tục được 51 hồ sơ (khai sinh 50, khai tử 01).

Về cải cách tổ chức bộ máy

 UBND xã tuân thủ các quy định của Chính phủ, của tỉnh về tổ chức bộ máy, thường xuyên rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của đơn vị. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các ngành chuyên môn. Nhìn chung các ngành đều thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, trong thực hiện nhiệm vụ không đùn đẩy trách nhiệm và xử lý công việc không bị chồng chéo, đúng quy chế. Biên chế của xã hiện có là 11 cán bộ, 09 công chức, 10 người hoạt động không chuyên trách. UBND xã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và quy tắc ứng xử của cán bộ công chức.

Thường xuyên tự kiểm tra chấn chỉnh tình hình thực hiện công tác chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách. Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh và tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, giờ giấc làm việc, thái độ giao tiếp của cán bộ, công chức, người hoạt động KCT nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn xã.

Về cải cách tài chính công

Thực hiện nghiêm Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 và nghị định số 117/2013/NĐ-CP, ngày 7/10/2013 của Chính phủ; UBND xã ban hành Quyết định số 752/QĐ-UBND, ngày 30/12/2022 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2023. Thực hiện công tác thu, chi ngân sách đúng theo quy định với tinh thần tiết kiệm.

Về hiện đại hóa nền hành chính

Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của đơn vị. Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức tăng cường sử dụng có hiệu quả các hệ thống, phần mềm ứng dụng CNTT dùng chung.

Đơn vị sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) để trao đổi công việc có kết nối mạng Internet; trong năm, xã mua sắm thêm 05 máy vi tính, 01 máy scan A3, nâng cấp các máy tính có cấu hình thấp, cơ bản đáp ứng nhu cầu công việc, tỷ lệ máy tính/CBCC cấp xã đạt 100%. Có 3/3 chứng thư số được cấp cho lãnh đạo UBND xã. Xã có 714/711 văn bản đi được ký số đạt tỷ lệ 99,58%. Thực hiện phần mềm một cửa điện tử, tích hợp với hệ thống huyện để phục vụ cho việc tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết công bố tình trạng giải quyết hồ sơ qua môi trường mạng. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn của xã 666/666 hồ sơ đạt 100%. Có 100% cán bộ, công chức được cấp thư điện tử đều sử dụng thư điện tử để trao đổi trong công việc. Tiếp tục khai thác hiệu quả các phần mềm chuyên ngành của cấp trên triển khai như: phần mềm QLVB&ĐH, quản lý CBCC, quản lý hộ tịch…

Kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích: đã triển khai thực hiện nhưng do tình hình thực tế ở địa phương người dân chủ yếu sống ở nông thôn nên khi giao dịch công việc và nhận kết quả các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, không có yêu cầu trả kết quả qua Bưu chính công ích nên ít thực hiện.

Tiếp tục duy trì, áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã. Hiện UBND xã ban hành Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với 97 TTHC thuộc 27 lĩnh vực áp dụng tại UBND xã, lĩnh vực phòng chống tham nhũng 01 TT, lĩnh vực Quân sự 14 TT.

Định kỳ phổ biến, hướng dẫn, áp dụng cập nhật hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ CBCC xã trong phạm vi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; kịp thời xem xét, đánh giá nội bộ để cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của xã. Đảm bảo sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Duy trì hoạt động xem xét của Lãnh đạo, đánh giá nội bộ và thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp. Chỉ đạo ngành chuyên môn tiến hành đo lường sự thỏa mãn của khách hàng, kịp thời giải quyết các khiếu nại có liên quan đến việc áp dụng Hệ thống. Không ngừng cải tiến trong hệ thống quản lý chất lượng…

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính của đơn vị vẫn còn hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới như: Đội ngũ CBCC, người hoạt động KCT xã còn biến động 02 biên chế kiêm nhiệm (QLTTVH ĐTT và PCT HLHPN). Cán bộ sau đào tạo về trình độ chuyên môn có chuyển biến tích cực nhưng mức độ đáp ứng cho việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy QLNN chưa cao. Cán bộ mới chưa có kinh nghiệm nên trong công tác số hóa hồ sơ tỷ lệ đạt chưa cao...

Với những kết quả đạt được như trên, năm 2023 chỉ số cải cách hành chính của xã Vĩnh Thạnh đạt 88.73/100 điểm, xếp hạng 1/12 xã, thị trấn.

Bảo Trân

THÔNG BÁO
 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
THƯ VIỆN ẢNH